fredag 21. september 2012

Kronikk i Bergens Tidene, 21. september: En inkluderende jobbgaranti

Norge er blant landene i verden som bruker mest penger på å få folk tilbake i arbeid. Fretex mener det må stilles høyere krav både til attføringsbedrifter og jobbsøkere som tar del programmene, og innfører som første attføringsbedrift en jobbgaranti som skal få langt flere ut i arbeid.

av Ingvald Hansen, attføringsleder i Fretex.

De siste månedene har mediene satt søkelys på unge menneskers problemer ved å tilpasse seg det ordinære arbeidslivet. Vi er blitt presentert for et nytt verb, ”å Nave”, og vi leser historier om tilsynelatende ressurssterke personer som faller utenfor arbeidslivet på grunn av problemer med sosial tilpasning og høye forventninger.

Vi går mot et brutalisert arbeidsliv, mener noen. Andre tar til orde for å slutte å sy puter under armene på folk og stille større krav til at folk må stå opp om morran. Denne skyttergravspolemikken er lite konstruktiv, og får ikke frem nyansene i hvorfor det kan være vanskelig å tilpasse seg arbeidslivet. Vi tror det handler om å skape et klima der forpliktelser fra begge sider står sterkt. Vi må stille høyere krav, samtidig som vi sikrer bedre oppfølging.

Derfor innfører vi som første attføringsbedrift nå en jobbgaranti.

Garanti som forplikter

Jobbgarantien betyr at alle som blir med i våre attføringsprogrammer, blir garantert minst ett relevant jobbtilbud i en bedrift. Med relevant menes relevante arbeidsområder for arbeidssøker, for eksempel servicenæring eller transport, i et relevant geografisk område. Vi begynner med to av programmene; Kvalifisering og Arbeid med Bistand fra 1. januar 2013, og har som mål at garantien på sikt skal gjelde alle.

Samtidig fjerner vi merkelapper som ”bruker” og ”deltaker”, som stigmatiserer personer på attføring og indirekte uttrykker at de ikke er skikket til en ordentlig jobb. Hos oss heter alle jobbsøkere. Vi tror det er viktig å fjerne denne distinksjonen, fordi symboler former selvforståelsen, og fordi det skaper et a- og b-lag i norsk arbeidsliv.

Uten merkelapper blir det også enklere å stille krav – både til jobbsøkerne og oss selv. For at garantien skal gjelde, forplikter jobbsøkerne seg til en egeninnsats som inkluderer at de må gjennomføre avtalte aktiviteter i sin individuelle plan som opplæring, veiledning og arbeidspraksis i og utenfor Fretex. De må også være aktive søkende etter stillinger .Vi i Fretex må på vår side utarbeide en individuell handlingsplan for hver jobbsøker, ha en fast kontaktperson i avtaleperioden og følge opp handlingsplanen gjennom kompetansebyggende tiltak og jobbsøkeraktiviteter.

Og riset bak speilet? Dersom jobbsøkeren ikke holder sin del av avtalen, gjelder ikke lenger garantien. Så tydelige må vi være. Dersom det er vi som svikter gjennom ikke å ha gitt et relevant jobbtilbud innen fristen, forplikter vi oss til å jobbe videre som om programtiden fortsatt varte – og bære alle kostnader for dette alene.

Reform på reform

Norge er blant de OECD-land som bruker mest offentlige midler på arbeidsinkludering i form av aktive tiltak og ytelser som underbygger deltakelse og arbeidsrettet aktivitet. Målet om å få flere i arbeid og færre på trygd har vært sentralt for flere av reformene på arbeids- og velferdsområdet de siste årene. NHOs satsing ”Ringer i vannet” er et eksempel på et godt tiltak som brukes for å gi flere muligheten til å få et meningsfullt arbeid.

I Fretex vet vi en del om hva arbeid har å si for mennesker. Hver eneste dag møter vi jobbsøkere som ønsker å jobbe, som ønsker å føle en tilhørighet, som ønsker å bidra til samfunnet – men som av ulike grunner trenger veiledning. Arbeid er knyttet til identitet, og vi vet at en jobb gir sosial kompetanse og status. Den mest brukte frasen når gamle kjente møtes er ”hva driver du med?”. Det svaret vi minst av alt ønsker å gi er ”ingenting”.

Krav = omsorg

Men etter å ha falt utenfor – eller aldri engang kommet inn – i arbeidslivet, føler mange naturlig nok en usikkerhet for hva framtiden vil bringe. Jobbgarantien er vår måte å ta bort noe av denne usikkerheten på, slik at søkerne får et tydelig mål å strekke seg mot og slik at de får ro til å ta fatt på veien mot en jobb de trives med og passer til.

Vi tror løsningen for å få flere i arbeid er å nyansere inkluderingsperspektivet, hvilket innebærer at vi må sikre at alle som deltar i arbeidslivet er del av det samme prosjektet – nemlig å bygge samfunnet og skape verdier. Jobbgaranti er en nøkkel for å få flere ut i jobb i løpet av programmene våre.

I det ligger det at det å stille krav til deltagelse, motivasjon og oppfølging blir en del av vår omsorg overfor den enkelte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar